അമേരിക്കയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സഭകളിൽ ഞായറാഴ്ച സന്ദർശകർക്ക് സമയം കൊടുക്കുന്നതല്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചു
left-add2left-3left-4

Live