പ്രബോധനം പുതിയ ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രബോധനം വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്

പ്രബോധനം പത്രം ഓൺ ലൈനിൽ വായിക്കുന്നവർക്ക് അടുത്ത സമയത്തു പബ്ലീഷ് ചെയ്ത ചില വാർത്തകളിൽ ഉണ്ടായ പരാമർശങ്ങൾ ചിലർക്ക് വേദനയുണ്ടായതായും അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാമായിരുന്നു എന്ന അഭിപ്രായങ്ങൾ പലരും വിളിച്ചറിയിക്കയുണ്ടായി . അത് അംഗീകരിക്കുന്നു . ചില സത്യമായ വസ്തുതകൾ പറഞ്ഞുവന്നപ്പോൾ ചില ആക്ഷേപകരമായ പരാമർശങ്ങൾ സംഭവിച്ചുപോയി . അത് തികച്ചും ഒഴിവാക്കേണ്ടതായിരുന്നു എന്ന് സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാൽ അതുമുഖാന്തിരം വേദനപ്പെട്ടവരോട് നിർവ്യാജ ഖേദം അറിയിക്കട്ടെ . പ്രബോധനം പത്രം ആത്മീയനിലവാരം പുലർത്തുന്ന നിലയിൽ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകുവാൻ താത്പര്യപ്പെടുന്നു . വ്യക്തിപരമായി ഖേദം അറിയിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഏവരുടെയും പ്രാർത്ഥനയും അപേക്ഷിക്കുന്നു .

Comments are closed.