പ്രബോധനം പുതിയ ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

‘നൊമ്പരങ്ങൾ’ പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റിൻറെ തൂലികയിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങുന്ന നോവൽ പ്രബോധനത്തിൽ ഉടൻ വായിക്കുക !

ഒമ്പതാം വയസിൽ മാതാപിതാക്കളുടെ സ്നേഹം അറിയാതെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു ബന്ധുക്കളുടെ സഹായത്താൽ വളർന്നുവന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കഥ ! നൊമ്പരങ്ങൾ !പൊന്നുവിൻറെ നൊമ്പരങ്ങൾ ! ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നു

Comments are closed.