പ്രബോധനം പുതിയ ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വസ്തു വിൽപ്പനക്ക് 

കുമ്പനാട്‌ മുട്ടുമണ്ണിന്‌ സമീപം

കുമ്പനാടിനും പുല്ലടിനുമിടയിൽ മുട്ടുമണ്ണിൽ നിന്നും ഒരു കിലോമീറ്റർ ആത്മാവ് ജംഗ്‌ഷനിൽ 22 സെന്റ്‌ സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് . വെള്ളം ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്നിവ ലഭ്യമാണ് . ഗതാഗതയോഗ്യമായ ടാർ റോഡും വസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്നു .നല്ല നിലയിൽ രണ്ടു വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ഉടൻ വിൽപ്പനക്ക്   ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപെടുക.ഫോൺ 9447359133

 

മാവേലിക്കര കൊല്ലകടവിൽ വസ്തുവിൽപ്പനക്ക്

കൊല്ല കടവ് ജംഗ്‌ഷനിൽ ആധുനികസൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി നിർമ്മിച്ച ഇരുനില വീടും 56 സെന്റ്‌ സ്ഥലവും വിൽപ്പനക്ക് . ഉദ്ദേശവില . 2 .25 കോടി രൂപ

കൊല്ലകടവ് ബിസിനസ് ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള 10 സെന്റ്‌ സ്ഥലവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലമുടൻ വിൽപ്പനക്ക് .ആവശ്യമുള്ളവർ ബന്ധപ്പെടുക . 9447359133

 

Comments are closed.