പ്രബോധനം JULYലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

കുമ്പനാട് കൺവൻഷൻ പകലും രാത്രിയിലും തത്സമയ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതാണ്

93 മാതു കുംമ്പനാട് കൺവൻഷൻറെ പ്രോഗ്രാമുകൾ പകലും രാത്രിയിലും പ്രബോധനം പത്രത്തിൻറെ ലൈവ് വെബ് സൈറ്റായ www.indianettv.com ലും  www.vsquaretv.com ലും ദർശിക്കാവുന്നതാണ്. പ്രോഗ്രാമിൻറെ വീഡിയോ സീഡി ആവശ്യമുള്ളവർ പ്രബോധനം പത്രാധിപർ പാസ്റ്റർ സുദർശനൻ പിള്ളയെ അറിയിക്കുക . പ്രഭാഷകരും സീഡി ആവശ്യമുള്ളവർക്കും പ്രഭാഷണം കഴിയുന്ന ഉടൻ ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണമുള്ള ക്രമീകരണമാണ് ചെയ്യുന്നത് . കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ കെ സുദർശനൻപിള്ള ഫോൺ 9447359133

Comments are closed.