പ്രബോധനം പുതിയ ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ളോക്കിനു താഴെയുള്ള കറൻറ് ഇഷ്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രബോധനത്തിൻറെ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക് !

പ്രബോധനം പാത്രത്തിൻറെ  ഏറ്റവും അടിയന്തിരമായ ആവശ്യത്തിലേക്കു അറിയിപ്പുകൾ പല പ്രാവശ്യം നൽകിയിരുന്നു . പത്രാധിപർ പാസ്റ്റർ പിള്ളക്കുണ്ടായ ശാസ്ത്രക്രീയയും തുടർചികിത്സാ ചിലവും ഭാരിച്ചതായി വന്നതിനാലാണ് പ്രബോധനത്തിൻറെ  വായനക്കാരോട് നാളിതുവരെയുള്ള കുടിശ്ശിക അടക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് . എന്നാൽ പ്രബോധനത്തിന് വായനക്കാർ കൂടുന്നതല്ലാതെ വരിസംഖ്യ അടക്കാൻ മുതിരാത്തതിൽ ആശങ്കപ്പെടുന്നു . ശാരീരികമായി ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ രോഗലക്ഷണങ്ങൾക്കു അടിയന്തിര ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കിയാൽ രോഗത്തിൻറെ  കാഠിന്യത കുറക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഡോക്ടർമാർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു .

ഷുഗർ രോഗം പെട്ടന്ന് കിഡ്നിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് ഇപ്പോൾ അടിയന്തിരമായി ചികിത്സാ വിധേയമാക്കേണ്ടത് . രോഗത്തിൻറെ നിയന്ത്രണത്തിനായി ചികിത്സാ രീതികൾ അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നു . പ്രബോധനത്തിൻറെ  ചിലവുകളും ചികിത്സാ ചിലവുകളും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതിനാൽ വായനക്കാരുടെ സഹായം ആവശ്യമാണ്. ഈ വാർത്ത വായിക്കുന്ന പ്രബോധനത്തിൻറെ  വായനക്കാർ ഓൺലൈനിലുടെ  വായിക്കുന്നവരും  വരിസംഖ്യ ഒരു വർഷത്തേക്ക് നൂറ്റമ്പതു രൂപ എന്ന ക്രമത്തിൽ അയച്ചു തന്നു ഈ ആവശ്യങ്ങളിൽ പങ്കാളികളാവുക . നാളിതുവരെ പണം അടക്കാത്തവരും പരസ്യത്തുക കുടിശ്ശിക വരുത്തിയിട്ടുള്ളവരും എത്രയും വേഗം നിങ്ങളുടെ കുടിശിഖ അയക്കുക. അത്യാവശ്യ സംഗതികളിൽ കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ കഴിയാതെ പിന്നീട് ചെയ്തിട്ട് പ്രയോജനം ഇല്ല.

നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ബിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചിന്തിക്കുക പ്രബോധനത്തിൻറെ  ആവശ്യങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ എന്ന് . ആദ്യം പ്രബോധനത്തിനാകട്ടെ . ചിലർ കുടിശിഖ അയക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കു നന്ദി . പ്രബോധനത്തെ എതിർക്കുന്നവർ പോലും വരിസംഖ്യ അടക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് . ഇത് നിങ്ങളുടെ സമയമാണ്. ഇനി ഇങ്ങനെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ഇറക്കുവാൻ താല്പര്യമില്ല

നിങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക മണി ഓർഡർ ആയി അയക്കുന്നവർ  PROBODHANAM VOICE ,KULAKKADA ,PO, KOTTARAKARA ,KOLLAM 691521 എന്ന വിലാസത്തിലും ,ചെക്കുകൾ അയക്കുന്നവർ വരിസംഖ്യയും ബാങ്ക് കമ്മീഷനും ചേർത്തു  K. SUDARSANAN PILLAI , A/C ,NO 67057460045,SBT ENATHU br,IFSC CODU ,SBTR 0000361 ,PATHANAMTHITTA എന്ന അക്കൗണ്ടിലോ PROBODHANAM VOICE ,AC NO.. 67157718287 ,SBT ENATHU ,IFSC SBTR 0000361 ,PATHANAMTHITTA എന്ന അക്കൗണ്ടിലോ ഇന്ന് തന്നെ അയക്കുക . നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9447359133 എന്ന നമ്പറിൽ വിളിക്കുക  E MAIL pastorspillai@gmail.com എന്ന വിലാസത്തിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്

പാസ്റ്റർ സാം ജോർജ്ജുമായി പ്രബോധനം പത്രാധിപർ നടത്തിയ അഭിമുഖം ഭാഗം 1,2


More News