ഐപിസി ഇന്റർനാഷനൽ ബിൽഡിംഗ് പണി പുനരാരംഭിച്ചു.*പ്രബോധനം ആഗസ്റ്റ് ലക്കം വായിക്കുവാൻ ക്ലോക്കിനു സമീപം current issue ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

പ്രബോധനം മുഖാമുഖം പരിപാടി! സുധി ഏബ്രഹാം &സുദർശനൻ പിള്ള! കുമ്പനാട് ഹെബ്രോൻ പുരത്തെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിഷയം കാണുക!

കുമ്പനാട് ഹെബ്രോൻ പുരത്തു നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചാർട്ടേഡ് എഞ്ചിനീയാരുടെ റിപ്പോർട്ട് പ്രബോധനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.കരാറുകാരൻ സുധി ഏബ്രഹാമിനു പറയാനുള്ളതും കേൾക്കുവാൻ ഐ പി സിയുടെ അംഗങ്ങൾക്ക്‌ അവകാശമുണ്ട്‌.അതിനു വേണ്ടി പ്രബോധനം നടത്തിയ മുഖാമുഖം പരിപാടി വീഡിയോ ക്ലിപ് കാണുക

full